INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO

  L.P. RODZAJ INFORMACJI INFORMACJA 
 1.
Administrator danych osobowych 
 KMYLPENTER sp. z o.o.
 2. Dane kontaktowe administratora
danych osobowych
 Możesz skontaktować się ze mną skontaktować: Elektronicznie pod następującym adresem e-mail: biuro@kmylpenter.com
 3. Cele przetwarzania danych osobowych
 1.  Wykonanie zawartej pomiędzy nami umowy,
 2. Kontakt w związku z realizacją umowy,
 3. Prowadzenie dokumentacji na potrzeby wykonania obowiązków podatkowych ciążących w związku z rozliczeniami dotyczącymi zawartej między nami umowy
 4. Cele przetwarzania danych osobowych
 1. Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – Twoje dane będziemy przetwarzać w celu wykonania zawartej między nami umowy,
 2. Art. 6 ust. 1 lit f) RODO – Twoje dane będziemy także przetwarzać w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w zakresie prowadzonych przez nas rozliczeń, prowadzonej dokumentacji oraz w celach kontaktowych
 3. Art. 6 ust. 1 lit c) RODO – Twoje dane będziemy przetwarzać w związku ze spoczywającym na nas na mocy przepisów prawa obowiązkiem prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń w związki z przepisami podatkowymi
 5. Informacje o kategoriach odbiorców
danych osobowych 
 Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych takich jak: dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług finansowych, dostawcy usług prawnych oraz organom administracji publicznej – zgodnie z obowiązującym prawem
 6. Kryteria ustalania okresu przechowywania
danych osobowych
 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub okres niezbędny do wykonania umowy i przedawnienia roszczeń z umów lub też do skutecznego skorzystania przez Ciebie z Twoich praw, o których mowa poniżej w pkt 7 w zakresie zorientowanym na ograniczenie lub zakończenie przetwarzania Twoich danych 
 7. Informacje o prawach osoby, której
dane są przetwarzane
 Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
 8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Informacja, czy podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym lub umownym lub
warunkiem zawarcia umowy oraz czy
osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do
ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje
niepodania danych
 Podanie danych jest wymogiem zawarcia umowy i ich nie podanie będzie się wiązać z brakiem możliwości nawiązania przez nas stosunków gospodarczych
 10, Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym o profilowaniu
 Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania

L.P.

1,

2,3,


4,

5,6,

7,
8,9,


10,

RODZAJ INFORMACJI

Administrator danych osobowych  

Dane kontaktowe administratora
danych osobowych


Cele przetwarzania danych osobowych


  Podstawa prawna przetwarzania
  danych osobowych
   Informacje o kategoriach odbiorców
   danych osobowych 

   Kryteria ustalania okresu przechowywania
   danych osobowych

   Informacje o prawach osoby, której
   dane są przetwarzane   Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego


   Informacja, czy podanie danych osobowych jest
   wymogiem ustawowym lub umownym lub
   warunkiem zawarcia umowy oraz czy
   osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do
   ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje
   niepodania danych

   Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu
   decyzji, w tym o profilowaniu

   INFORMACJA 

   KMYLPENTER sp. z o.o.

   Możesz skontaktować się ze mną skontaktować: Elektronicznie pod następującym adresem e-mail: biuro@kmylpenter.com

   1.     Wykonanie zawartej pomiędzy nami umowy,
   2.     Kontakt w związku z realizacją umowy,
   3.     Prowadzenie dokumentacji na potrzeby wykonania obowiązków podatkowych ciążących w związku z rozliczeniami dotyczącymi zawartej między nami umowy

   1.   Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – Twoje dane będziemy przetwarzać w celu wykonania zawartej między nami umowy,

   2. Art. 6 ust. 1 lit f) RODO – Twoje dane będziemy także przetwarzać w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w zakresie prowadzonych przez nas rozliczeń, prowadzonej dokumentacji oraz w celach kontaktowych

   3. Art. 6 ust. 1 lit c) RODO – Twoje dane będziemy przetwarzać w związku ze spoczywającym na nas na mocy przepisów prawa obowiązkiem prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń w związki z przepisami podatkowymi

   Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych takich jak: dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług finansowych, dostawcy usług prawnych oraz organom administracji publicznej – zgodnie z obowiązującym prawem

   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub okres niezbędny do wykonania umowy i przedawnienia roszczeń z umów lub też do skutecznego skorzystania przez Ciebie z Twoich praw, o których mowa poniżej w pkt 7 w zakresie zorientowanym na ograniczenie lub zakończenie przetwarzania Twoich danych    

   Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

   Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

   Podanie danych jest wymogiem zawarcia umowy i ich nie podanie będzie się wiązać z brakiem możliwości nawiązania przez nas stosunków gospodarczych
   Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania